Kişisel Bilgilerinizin Gizliliği ve Güvenliği

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ


Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatıcı Metin

İşbu Kişisel Verilerinizin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin amacı, Atlas Kırtasiye ve Okul Gereçleri (Atlas Kırtasiye)tarafından yönetilmekte olan https://www.atlaskirtasiye.com/ adresinde yer alan çevrimiçi mağazamızın , (Çevrimiçi Mağaza) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un” (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10.maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca kullanıcıların çevrimiçi mağazanın kullanımı ile ilgili olarak Atlas Kırtasiye tarafından toplanan veya kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin çevrimiçi mağazaya girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmektir.

Çeşitli kategorilerde bulunan ürün ve hizmetler sunan Atlas Kırtasiye üzerinden potansiyel alıcılar alışveriş işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Bu faaliyet içerisinde işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler Atlas Kırtasiye fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir.

Atlas Kırtasiye, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet sağlamak için sürekli olarak kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti kullanıcılarına verebilmek için çalışmaktadır. Kişisel verilen hukuk kurallarına uygun olarak toplanması, saklanmasını ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amaçlarını doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Atlas Kırtasiye, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman çevrimiçi mağazası üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Atlas Kırtasiyenin yapmış olduğu güncellemeler ve değişiklikler çevrimiçi mağazada yayınlanmış olduğu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 Müşterilerimize Ait Kişisel Verilen İşlenme Amacı

Müşterilerimize ait kişisel veriler, Atlas Kırtasiye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Atlas Kırtasiye tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Atlas Kırtasiye’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Atlas Kırtasiye’nin ve Atlas Kırtasiye ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Atlas Kırtasiye’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Kanun’un 5. Ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Atlas Kırtasiye tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.atlaskirtasiye.com/ adresinde yer alan Atlas Kırtasiye Tarafından 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Atlas Kırtasiye tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Atlas Kırtasiye’ye ait internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyacına yönelik kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile ilgili müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dâhil olmak üzere Atlas Kırtasiye’nin ve/veya hizmetlerinin, satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Atlas Kırtasiye’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Müşterilerimize ait kişisel veriler, Atlas Kırtasiye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Atlas Kırtasiye tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Atlas Kırtasiye’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Atlas Kırtasiye’nin ve Atlas Kırtasiye ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini Atlas Kırtasiye’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işaretleme şartları ve amaçları çerçevesinde Yardımcı Kitaplar ve Atlas Kırtasiye şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişiler veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilmiş olan hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11.maddesi uyarınca veri sahipleri;

• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

• Kişilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesi talep etme hakkına sahiptirler

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.atlaskirtasiye.com adresinde yer alan Atlas Kırtasiye Tarafından 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Atlas Kırtasiye, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Atlas Kırtasiye’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.