ATLAS OKUL GEREÇLERİ ve KIRTASİYE ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GİZLİLİK BEYANI VE BİLGİLENDİRME/AYDINLATMA METNİ

ATLAS OKUL GEREÇLERİ VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği için ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, ATLAS OKUL GEREÇLERİ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem göstermekteyiz. KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile ATLAS OKUL GEREÇLERİ, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlarda işlemektedir.

Topladığımız kişisel veriler şunları içerir: Kimlik verileri: Örneğin adınız, soyadınız, doğum tarihi ve yeriniz, kimlik numaranız, e-posta adresiniz,

PC veya mobil cihazınızın IP adresi,

İşlem verileri: Örneğin banka hesap numaranız

Finansal veriler: Örneğin faturalar, maaş bordroları,

Sosyo-demografik veriler: Örneğin evli ve çocuklu olup olmama durumunuz

Çevrimiçi davranışlara ve tercihlere dair veriler: Örneğin mobil cihazınızın veya bilgisayarınızın IP adresi ve Atlas Okul Gereçleri web sitesinde ve uygulamalarında ziyaret ettiğiniz sayfalar

İlgi ve ihtiyaçlarınıza dair veriler: Örneğin çağrı merkezimizle iletişime geçtiğinizde veya elektronik ortamlarından bir anket doldurduğunuzda bizimle paylaştığınız veriler

Ses-görüntü verileri: Örneğin Atlas Okul Gereçleri mağazalarında güvenlik kamerası görüntüleri veya müşteri hizmetleri merkezlerimizle yapılan telefon konuşmalarının kayıtları.

 

Hassas veriler (Özel nitelikli kişisel veriler)

Etnik kimliğiniz, dinî veya politik görüşlerinizle ilgili özel nitelikli kişisel verileri, kesinlikle gerekli olmadıkça kaydetmiyoruz.

Kanunen kayıtlarımızda tutmakla yükümlü olduğumuz kimlik kartı ve/veya sürücü ehliyeti fotokopinizden dininiz, sağlığınız ve görsel kimliğinizle ilgili dolaylı olarak bilgi edinebiliriz.

Çağrı merkezlerimiz aracılığıyla ses hizmetlerini kullanarak sesinizi doğrulamak, dolandırıcılığın önlenebilmesine ilişkin kontrolleri gerçekleştirmek ve iç sistemlere ilişkin yükümlülükler başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü kontrol yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla biyometrik verilerinizi işleriz.

 

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi, ticari elektronik ileti izni, ürün satın alma, anket ve form doldurma, sosyal medyada Atlas Okul Gereçleri ile ilgili paylaşımlarda bulunma, iş başvurusunda bulunma veya çalışma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de işbu “Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi” metninde düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile-yurt dışına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Ayrıca, çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin ‘’müşteri memnuniyeti ve şikâyetleri’’ ile ilgili olmak üzere kişisel verileriniz işlenebilecektir. Söz konusu kişisel veriler örneğin, şikâyetin giderilip giderilmemesi ve tekrarının meydana gelip gelmediğini kontrol amacıyla işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş yapılması, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ATLAS OKUL GEREÇLERİ VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ., müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla isim, yaş, ilgi alanları, e-posta gibi kişisel bilgilerinizi talep etmektedir. Toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanyalar, müşteri profillerine yönelik özel promosyonlar ve istenmeyen e-postaların önlenmesi amacıyla yapılan sınıflandırma çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca, ATLAS OKUL GEREÇLERİ VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ., Pushouse iş ortağıyla birlikte, WhatsApp üzerinden otomatik hatırlatma ve kampanya mesajları göndermektedir. Bunun dışında, müşterilerimizin kişisel bilgileri, yalnızca müşterinin haberi veya talimatı olmadan kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamakta ve bu bilgiler ticari amaçla kullanılmamaktadır. Gizlilik ve güvenlik konularında müşterilerimizin güvenliği en üst seviyede tutulmakta ve kişisel bilgilerin korunması için her türlü tedbir alınmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (A) ve (B) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR